บทสวดคาถาพาหุง คาถาแห่งชัยชนะ เสริมสิริมงคง

บทสวดคาถาพาหุง คาถาแห่งชัยชนะ เสริมสิริมงคง


2018-08-09 22:24:14

บทสวดคาถาพาหุง ถวายพรพระ สวดทุกวันเป็นสิริมงคล

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดพาหุงมหากา บทสวดนี้จะใช้เป็นบทสวดขึ้นต้นของคาถาที่มีชื่อว่า “พุทธชัยมงคลคาถา” ด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกคาถานี้ว่า บทสวดคาถาพาหุง ซึ่งเป็นคาถาที่มีความเก่าแก่ ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความยาวถึง 8 บท โดยเป็นเนื้อหาที่มีการสรรเสริญชัยชนะ 8 ประการอันเป็นมงคลของ พระพุทธเจ้า ทีท่านทรงใช้ธรรมะอยู่เหนือมนุษย์และมารทั้งปวง

บทสวดคาถาพาหุง 9 จบ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

บทสวดพาหุงมหากา (พุทธชัยมงคลคาถา)

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

การภาวนาด้วย บทสวดคาถาพาหุง ก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกคืน จะช่วยให้คุณมีสติปัญญาและจิตเป็นสมาธิ หากคุณสวดให้ผู้อื่นให้ใช้คำว่า “เต” ที่แปลว่า ท่าน แต่หากสวดให้กับตัวเองให้ใช้คำว่า “เม” ที่แปลว่า ข้าพเจ้า นอกจากนี้ยังมีผู้เลื่อมใสและศรัทธาอีกเป็นจำนวนมากที่นิยมสวด คาถาพาหุงมหากา 9 จบ เพราะเชื่อว่านั่นเป็นการเจริญสติสัมปชัญญะและสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ดูดวงความรัก

เสริมดวงชตา