ฝันมองเห็นจักรที่มีไว้เย็บผ้า หรือได้ถีบจักร หรือมีคนเอาจักรเข้ามาในบ้าน ทายว่าต้องเคลื่อนย้ายหน้าที่การงานหรือที่พักอาศัย