ฝันมองเห็นกระบุงหรือกระเช้า หรือเข่งสานด้วยไผ่หรือฝันว่า ได้หามได้จับกระบุง ทำนายทำนายทายฝันว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการยืนยันหรือการรับรอง หรือการค้าขายเกี่ยวกับเครดิต มิฉะนั้นก็จะถูกโกงสินทรัพย์